نوشته‌ها

کاربرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی

کاربرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی

/
کاربرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی کاربرد دستگاه ه…
تکنولوژی اسمز معکوس

تکنولوژی اسمز معکوس

/
تکنولوژی اسمز معکوس تکنولوژی اسمز معکوس در اسمز معکوس ، آب …
تصفیه آب استخرهای ماهی

تصفیه آب استخرهای ماهی

/
تصفیه آب استخرهای ماهی تصفیه آب استخرهای ماهی تصفیه آب استخر و پرورش ما…
دستگاه آقای بن سعید

دستگاه آقای بن سعید

/
دستگاه آقای بن سعید شهر:خوزستان ، بندر ماهشهر …
تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

/
تصفیه آب صنعتی تصفیه آب صنعتی تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه…
دستگاه آقای محمدی

دستگاه آقای محمدی

/
دستگاه آقای محمدی شهر: خوزستان ، شوشتر ظرفیت…
دستگاه آقای روز دار

دستگاه آقای روز دار

/
دستگاه آقای روز دار شهر:بندر عباس ظرفیت تولید:10 متر مکعب آب …
دستگاه آقای بارانی

دستگاه آقای بارانی

/
دستگاه آقای بارانی شهر:بندر عباس ظرفیت تولید:25 متر مکعب آب …
دستگاه آقای سهرابی

دستگاه آقای سهرابی

/
دستگاه آقای سهرابی شهر:ایران ، ... ظرفیت تول…
دستگاه آقای بحرینی

دستگاه آقای بحرینی

/
دستگاه آقای بحرینی شهر:بندر عباس ظرفیت تولید:10 متر مکعب آب …