نوشته‌ها

کیفیت آب آبیاری و تاثیر آن بر تغذیه گیاه

کیفیت آب آبیاری و تاثیر آن بر تغذیه گیاه

/
کیفیت آب آبیاری و تاثیر آن بر تغذیه گیاه کیفیت آب آبیاری و تاث…
تصفیه آب در صنعت کشاورزی

تصفیه آب در صنعت کشاورزی

/
تصفیه آب در صنعت کشاورزی اهمیت تصفیه آب در کشاورزی …
دستگاه آقای رئیسی

دستگاه آقای رئیسی

/
دستگاه آقای رئیسی شهر:بندر عباس ظرفیت تولید:200 متر مکعب آب ت…
دستگاه آقای حاج حسینی

دستگاه آقای حاج حسینی

/
دستگاه آقای حاج حسینی شهر:یزد ظرفیت تولید:750 متر مکعب آب …
دستگاه آقای زارع

دستگاه آقای زارع

/
دستگاه آقای زارع شهر:شیراز ظرفیت تولید:200 متر مکعب آب …
دستگاه آقای نجفی

دستگاه آقای نجفی

/
دستگاه آقای نجفی شهر:شهرستان لاور ظرفیت تولید:400 متر مکعب آب تار…
دستگاه آقای باقری

دستگاه آقای باقری

/
دستگاه آقای باقری شهر:شهرستان بستک ظرفیت تولید:250 متر مکعب آب تاری…
دستگاه آقای ایران منش

دستگاه آقای ایران منش

/
دستگاه آقای ایران منش شهر:بندر عباس ظرفیت تو…